Uw bestellijst Vraag vrijblijvend een offerte aan van uw bestellijst: 0 producten in uw lijst

U heeft geen producten in uw offertelijst.

Sinds 1982

Verhuurvoorwaarden

Uw party of evenement is bij ons in goede handen.
1. Levering en terugbezorging
De verhuurder bezorgt het gehuurde bij de huurder. De verhuurder haalt het gehuurde bij de beƫindiging van de verhuurtermijn bij de huurder af. Het bezorgen en het afhalen geschiedt op kosten van de huurder. Het hiervoor bepaalde geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De geleverde goederen dienen droog te worden opgeslagen en bij het afhalen beneden in de gang, hal of kelder te worden klaargezet. De goederen dienen gesorteerd, gereinigd en georganiseerd opgestapeld te staan. De goederen worden alleen op de begane grond afgeleverd. Indien er een lift aanwezig is, worden de goederen wel boven afgeleverd.

2. Leveringstermijn
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht het gehuurde bij de huurder te bezorgen, dient verhuurder zich aan de leveringstermijn te houden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van de leveringstermijn indien hij kan aantonen dat de te late levering hem in redelijkheid niet verweten kan worden.

3. Controle op goede staat van de gebruiksvoorwerpen
De huurder dient direct na ontvangst van het gehuurde dit op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient de huurder direct telefonisch, op per telefax, contact op te nemen met de verhuurder. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.

4. Kosten
Indien reparaties noodzakelijk zijn, ten gevolge van reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

5. Huur gedeeltelijke dag
Bij het vaststellen van het verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

6. Afrekening
1. Rekeningen moeten per factuurdatum zonder enige korting of compensatie worden voldaan, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegen vorderingen van de huurder op grond van de overeenkomst of van de andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht het gehuurde slechts in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. De verhuurder in staat te stellen het gehuurde conform de voorwaarden tijdig te laten afhalen in het bijzonder om:
1. De verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
2. Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder ter zake te vrijwaren.

8. Melding schade en gebreken
1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
2. Indien het gebrek of schade aan het gehuurde buiten de schuld van de huurder is ontstaan heeft de huurder recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere huur van deze overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan is de verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder al verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
1. De goederen worden bij terugkomst bij verhuurder wederom gecontroleerd. Eventuele manco's worden achteraf in rekening gebracht.
2. Indien bij teruggave van het gehuurde aan de verhuurder blijkt dat het gehuurde beschadigd is en de huurder niet direct na ontvangst van het gehuurde gebreken, manco's of andere klachten heeft gemeld, komen de kosten van reparatie voor rekening van de huurder. Indien reparatie niet mogelijk is, of de kosten hiervan zo hoog zijn, dat de reparatie niet van de verhuurder gevergd kan worden, is de huurder een schadevergoeding ter hoogte van de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd.

10. Reiniging tot verplichting bij overeenkomst
Bij beƫindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreke vertoont, is de verhuurder gerechtigd de huurder reinigingskosten in rekening te brengen.

11. Vervanging
Indien de huurder buiten staat is om welke reden dan ook het gehuurde aan verhuurder terug te geven, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te bepalen ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde.

12. Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen of annuleren van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

13. Annuleren
De huurder kan de overeenkomst die hij met de verhuurder heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. In dat geval is de huurder echter wel een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt :
1.  25% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 maand na de annuleringsdatum ligt;
2.  50% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 week na de annuleringsdatum ligt;
3.  75% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 dag na de annuleringsdatum ligt.

14. Afwaskosten
Het is mogelijk om de goederen na afspraak vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs en onder de volgende voorwaarden;
1. Glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd te zijn en rechtop in de juiste kratten geplaatst te zijn.
2. Borden dienen afgeveegd te zijn.
3. Bestek dient afgeveegd te zijn en per soort gesorteerd.
4. Afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden.
Indien daarbij zou blijken dat het gebreke vertoont is, de verhuurder gerechtigd de huurder reinigingskosten in rekening te brengen.

15. Goederen van stof
De huurder dient de goederen van stof, (parasols, linnengoed) die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen, anders ontstaan er vochtvlekken die niet te te verwijderen zijn. Indien daarbij zou blijken dat het gebreke vertoont is, de verhuurder gerechtigd reinigingskosten in rekening te brengen.

16. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden. Bij overtreding van het in dit artikelen bepaalde verbeurt de huurder een boete gelijk aan 10% van de nieuwwaarde van het gehuurde. De huurder verbeurt de boete door het enkele feit van de overtreding zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.

Onze verhuurwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24191839.